ساختمان اداری استانداری مشهد

پروژه انجام شده است

 

ساختمان اداری استانداری مشهد

ساختمان اداری استانداری مشهد

نوع فعالیت : مشاوره , تامین و تجهیز سیستم کنترل تاسیسات

نمونه ای از تجهیزات بکار رفته :

تجهیزات کنترل فن کویل زیمنس