هتل های بنیاد تعاون سپاه در مشهد (مدینه الرضا, گلشن الرضا)

پروژه انجام شده است

 

هتل های بنیاد تعاون سپاه (مدینه الرضا, گلشن)

هتل بنیاد تعاون سپاه - هتل گلشن مشهد

هتل بنیاد تعاون سپاه - هتل مدینه الرضا مشهد

نوع فعالیت : تامین و تجهیز تجهیزات سیستم کنترلی تاسیسات و سیستم مدیریت ساختمان

نمونه ای از تجهیزات بکار رفته:

سنسورهای BMS