مرکزمالی و اقتصادی مشهد (پاژ)

پروژه انجام شده است

 

مرکزمالی و اقتصادی مشهد (پاژ)

مرکزمالی و اقتصادی مشهد (پاژ)

نوع فعالیت : تامین و تجهیز تجهیزات سیستم کنترلی تاسیسات

نمونه ای از تجهیزات بکار رفته:

کنترل فن کویل زیمنس