مجتمع تجاری اداری امجد مشهد

پروژه انجام شده است

 

مجتمع تجاری اداری امجد مشهد

مجتمع تجاری اداری امجد مشهد

نوع فعالیت : مشاوره , تامین و تجهیز و اجرای سیستم کنترلی تاسیسات

نمونه ای از تجهیزات بکار رفته:

کنترل مبدل حرارتی زیمنس