مجتمع تجاری اداری آرمان مشهد

پروژه انجام شده است

 

مجتمع تجاری اداری آرمان مشهد

مجتمع تجاری اداری آرمان مشهد

نوع فعالیت :  تامین و تجهیز سیستم کنترلی تاسیسات

نمونه ای از تجهیزات بکار رفته:

کنترل دمای استخر زیمنس