مجتمع تجاری اداری سبحان مشهد

پروژه انجام شده است

 

مجتمع تجاری اداری سبحان مشهد

مجتمع تجاری اداری سبحان مشهد

نوع فعالیت :  تامین و تجهیز سیستم کنترلی تاسیسات

نمونه ای از تجهیزات بکار رفته: