مجتمع تجاری اداری امین مشهد

پروژه انجام شده است

مجتمع تجاری اداری امین مشهد

مجتمع تجاری اداری امین مشهد

نوع فعالیت :  تامین و تجهیز و اجرای سیستم کنترلی تاسیسات

نمونه ای از تجهیزات بکار رفته: