مرکز تخصصي اورژانس عدالتيان، بزرگترین اورژانس متمرکز کشور در مشهد

پروژه انجام شده است

مرکز تخصصي اورژانس عدالتيان، بزرگترین اورژانس متمرکز کشور در مشهد

 

مرکز تخصصي اورژانس عدالتيان، بزرگترین اورژانس متمرکز کشور در مشهد

نوع فعالیت : مشاوره , تامین و تجهیز سیستم کنترل تاسیسات