کلیه تجهیزات زیمنس درهوشمندسازی ساختمان > لیست کامل تجهیزات زیمنس درهوشمند سازی > لیست کامل شیرموتوری زیمنس (2)

لیست کامل شیرموتوری زیمنس (2)

ارسال به دوست

لیست کامل شیرموتوری زیمنس قسمت دوم

Valves and actuators - Building Technologies - Siemens

 

VVF22.100-160 2-Port valve PN6 with flanges DN100
VVF22.25-10 2-Port valve PN6 with flanges DN25
VVF22.25-2.5 2-Port valve PN6 with flanges DN25
VVF22.25-4 2-Port valve PN6 with flanges DN25
VVF22.25-6.3 2-Port valve PN6 with flanges DN25
VVF22.40-16 2-Port valve PN6 with flanges DN40
VVF22.40-25 2-Port valve PN6 with flanges DN40
VVF22.50-40 2-Port valve PN6 with flanges DN50
VVF22.65-63 2-Port valve PN6 with flanges DN65
VVF22.80-100 2-Port valve PN6 with flanges DN80
VVF32.100-160 2-Port valve PN10 with flanges DN100
VVF32.125-250 2-Port valve PN10 with flanges DN125
VVF32.150-400 2-Port valve PN10 with flanges DN150
VVF32.15-2.5 2-Port valve PN10 with flanges DN15
VVF32.15-4 2-Port valve PN10 with flanges DN15
VVF32.25-10 2-Port valve PN10 with flanges DN25
VVF32.25-6.3 2-Port valve PN10 with flanges DN25
VVF32.40-16 2-Port valve PN10 with flanges DN40
VVF32.40-25 2-Port valve PN10 with flanges DN40
VVF32.50-40 2-Port valve PN10 with flanges DN50
VVF32.65-63 2-Port valve PN10 with flanges DN65
VVF32.80-100 2-Port valve PN10 with flanges DN80
VVF42.100-125 2-Port valve PN16 with flanges DN100
VVF42.100-160 2-Port valve PN16 with flanges DN100
VVF42.100-160K 2-Port valve PN16 with flanges DN100
VVF42.125-200 2-Port valve PN16 with flanges DN125
VVF42.125-250 2-Port valve PN16 with flanges DN125
VVF42.125-250K 2-Port valve PN16 with flanges DN125
VVF42.150-315 2-Port valve PN16 with flanges DN150
VVF42.150-360K 2-Port valve PN16 with flanges DN150
VVF42.150-400 2-Port valve PN16 with flanges DN150
VVF42.15-1.6 2-Port valve PN16 with flanges DN15
VVF42.15-2.5 2-Port valve PN16 with flanges DN15
VVF42.15-4 2-Port valve PN16 with flanges DN15
VVF42.25-10 2-Port valve PN16 with flanges DN25
VVF42.25-6.3 2-Port valve PN16 with flanges DN25
VVF42.32-16 2-Port valve PN16 with flanges DN32
VVF42.40-16 2-Port valve PN16 with flanges DN40
VVF42.40-25 2-Port valve PN16 with flanges DN40
VVF42.50-31.5 2-Port valve PN16 with flanges DN50
VVF42.50-40 2-Port valve PN16 with flanges DN50
VVF42.50-40K 2-Port valve PN16 with flanges DN50
VVF42.65-50 2-Port valve PN16 with flanges DN65
VVF42.65-63 2-Port valve PN16 with flanges DN65
VVF42.65-63K 2-Port valve PN16 with flanges DN65
VVF42.80-100 2-Port valve PN16 with flanges DN80
VVF42.80-100K 2-Port valve PN16 with flanges DN80
VVF42.80-80 2-Port valve PN16 with flanges DN80
VVF43.100-125 2-Port valve PN16 with flanges DN100
VVF43.100-150K 2-port valve DN100 with flanegconnection PN16, pressure compensated
VVF43.100-160 2-Port valve PN16 with flanges DN100
VVF43.125-200 2-Port valve PN16 with flanges DN125
VVF43.125-220K 2-port valve DN125 with flanegconnection PN16, pressure compensated
VVF43.125-250 2-Port valve PN16 with flanges DN125
VVF43.150-315 2-Port valve PN16 with flanges DN150
VVF43.150-315K 2-port valve DN150 with flanegconnection PN16, pressure compensated
VVF43.150-400 2-Port valve PN16 with flanges DN150
VVF43.65-50 2-Port valve PN16 with flanges DN65
VVF43.65-63 2-Port valve PN16 with flanges DN65
VVF43.65-63K 2-Port valve PN16 with pressure compensa
VVF43.80-100 2-Port valve PN16 with flanges DN80
VVF43.80-100K 2-Port valve PN16 with pressure compensa
VVF43.80-80 2-Port valve PN16 with flanges DN80
VVF53.100-150K 2-port valve DN100 with flanegconnection PN25, pressure compensated
VVF53.100-160 2-Port valve PN25 with flanges DN100
VVF53.125-220K 2-port valve DN125 with flanegconnection PN25, pressure compensated
VVF53.125-250 2-Port valve PN25 with flanges DN125
VVF53.15-0.16 2-Port valve PN25/16 with flanges DN15
VVF53.15-0.2 2-Port valve PN25/16 with flanges DN15
VVF53.15-0.25 2-Port valve PN25/16 with flanges DN15
VVF53.15-0.32 2-Port valve PN25/16 with flanges DN15
VVF53.15-0.4 2-Port valve PN25/16 with flanges DN15
VVF53.15-0.5 2-Port valve PN25/16 with flanges DN15
VVF53.15-0.63 2-Port valve PN25/16 with flanges DN15
VVF53.15-0.8 2-Port valve PN25/16 with flanges DN15
VVF53.150-315K 2-port valve DN150 with flanegconnection PN25, pressure compensated
VVF53.150-400 2-Port valve PN25 with flanges DN150
VVF53.15-1 2-Port valve PN25/16 with flanges DN15
VVF53.15-1.25 2-Port valve PN25/16 with flanges DN15
VVF53.15-1.6 2-Port valve PN25/16 with flanges DN15
VVF53.15-2 2-Port valve PN25/16 with flanges DN15
VVF53.15-2.5 2-Port valve PN25/16 with flanges DN15
VVF53.15-3.2 2-Port valve PN25/16 with flanges DN15
VVF53.15-4 2-Port valve PN25/16 with flanges DN15
VVF53.20-6.3 2-Port valve PN25/16 with flanges DN20
VVF53.25-10 2-Port valve PN25/16 with flanges DN25
VVF53.25-5 2-Port valve PN25/16 with flanges DN25
VVF53.25-6.3 2-Port valve PN25/16 with flanges DN25
VVF53.25-8 2-Port valve PN25/16 with flanges DN25
VVF53.32-16 2-Port valve PN25/16 with flanges DN32
VVF53.40-12.5 2-Port valve PN25/16 with flanges DN40
VVF53.40-16 2-Port valve PN25/16 with flanges DN40
VVF53.40-20 2-Port valve PN25/16 with flanges DN40
VVF53.40-25 2-Port valve PN25/16 with flanges DN40
VVF53.50-31.5 2-Port valve PN25/16 with flanges DN50
VVF53.50-40 2-Port valve PN25/16 with flanges DN50
VVF53.50-40K 2-Port valve PN25 with pressure compensa
VVF53.65-63 2-Port valve PN25 with flanges DN65
VVF53.65-63K 2-Port valve PN25 with pressure compensa
VVF53.80-100 2-Port valve PN25 with flanges DN80
VVF53.80-100K 2-Port valve PN25 with pressure compensa
VVF61.09 2-port contr valve PN40, DN15, kvs 0.16, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VVF61.10 2-port contr valve PN40, DN15, kvs 0.30, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VVF61.11 2-port contr valve PN40, DN15, kvs 0.45, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VVF61.12 2-port contr valve PN40, DN15, kvs 0.70, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VVF61.13 2-port control valve PN40, DN15, kvs 1.2, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VVF61.14 2-port control valve PN40, DN15, kvs 1.9, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VVF61.15 2-port control valve PN40, DN15, kvs 3.0, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VVF61.152 2-port control valve PN40, DN15, kvs 3.0, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VVF61.23 2-port control valve PN40, DN25, kvs 3.0, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VVF61.232 2-port control valve PN40, DN25, kvs 3.0, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VVF61.24 2-port control valve PN40, DN25, kvs 5.0, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VVF61.242 2-port control valve PN40, DN25, kvs 5.0, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VVF61.25 2-port control valve PN40, DN25, kvs 7.5, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VVF61.252 2-port control valve PN40, DN25, kvs 7.5, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VVF61.39 2-port control valve PN40, DN40, kvs 12, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VVF61.392 2-port control valve PN40, DN40, kvs 12, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VVF61.40 2-port control valve PN40, DN40, kvs 19, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VVF61.402 2-port control valve PN40, DN40, kvs 19, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VVF61.49 2-port control valve PN40, DN50, kvs 19, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VVF61.492 2-port control valve PN40, DN50, kvs 19, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VVF61.50 2-port control valve PN40, DN50, kvs 31, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VVF61.502 2-port control valve PN40, DN50, kvs 31, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VVF61.65 2-port control valve PN40, DN65, kvs 49, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VVF61.652 2-port control valve PN40, DN65, kvs 49, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VVF61.80 2-port control valve PN40, DN80, kvs 78, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VVF61.802 2-port control valve PN40, DN80, kvs 78, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VVF61.90 2-port contr valve PN40, DN100, kvs 124, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VVF61.902 2-port contr valve PN40, DN100, kvs 124, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VVF61.91 2-port contr valve PN40, DN125, kvs 200, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VVF61.912 2-port contr valve PN40, DN125, kvs 200, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VVF61.92 2-port contr valve PN40, DN150, kvs 300, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VVF61.922 2-port contr valve PN40, DN150, kvs 300, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VVG41.11 2-port contr valve PN16, DN15, kvs 0.63, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C
VVG41.12 2-port control valve PN16, DN15, kvs 1.0, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C
VVG41.13 2-port control valve PN16, DN15, kvs 1.6, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C
VVG41.14 2-port control valve PN16, DN15, kvs 2.5, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C
VVG41.15 2-port control valve PN16, DN15, kvs 4.0, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C
VVG41.20 2-port control valve PN16, DN20, kvs 6.3, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C
VVG41.25 2-port control valve PN16, DN25, kvs 10, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C
VVG41.32 2-port control valve PN16, DN32, kvs 16, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C
VVG41.40 2-port control valve PN16, DN40, kvs 25, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C
VVG41.50 2-port control valve PN16, DN50, kvs 40, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C
VVG44.15-0.25 2-port control valve PN16, DN15, kvs0.25, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C
VVG44.15-0.4 2-port control valve PN16, DN15, kvs 0.4, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C
VVG44.15-0.63 2-port control valve PN16, DN15, kvs0.63, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C
VVG44.15-1 2-port control valve PN16, DN15, kvs 1.0, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C
VVG44.15-1.6 2-port control valve PN16, DN15, kvs 1.6, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C
VVG44.15-2.5 2-port control valve PN16, DN15, kvs 2.5, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C
VVG44.15-4 2-port control valve PN16, DN15, kvs 4.0, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C
VVG44.20-6.3 2-port control valve PN16, DN20, kvs 6.3, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C
VVG44.25-10 2-port control valve PN16, DN25, kvs 10, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C
VVG44.32-16 2-port control valve PN16, DN32, kvs 16, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C
VVG44.40-25 2-port control valve PN16, DN40, kvs 25, ext. thread, Temp. 1 °C - + 120 °C
VVG55.15-0.25 2-port control valve PN40, DN15, kvs0.25, ext. thread, Temp. 1 °C - + 130 °C
VVG55.15-0.4 2-port control valve PN40, DN15, kvs 0.4, ext. thread, Temp. 1 °C - + 130 °C
VVG55.15-0.63 2-port control valve PN40, DN15, kvs0.63, ext. thread, Temp. 1 °C - + 130 °C
VVG55.15-1 2-port control valve PN40, DN15, kvs 1.0, ext. thread, Temp. 1 °C - + 130 °C
VVG55.15-1.6 2-port control valve PN40, DN15, kvs 1.6, ext. thread, Temp. 1 °C - + 130 °C
VVG55.15-2.5 2-port control valve PN40, DN15, kvs 2.5, ext. thread, Temp. 1 °C - + 130 °C
VVG55.20-4 2-port control valve PN40, DN20, kvs 4.0, ext. thread, Temp. 1 °C - + 130 °C
VVG55.25-6.3 2-port control valve PN40, DN25, kvs 6.3, ext. thread, Temp. 1 °C - + 130 °C
VVI46.15 2-port valve TEVA ON/OFF, PN16, Kvs 2, female threaded G1/2", Temp. 1 - 110°C
VVI46.20 2-port valve TEVA ON/OFF, PN16, Kvs 3.5, female threaded G3/4", Temp. 1 - 110°C
VVI46.25 2-port valve TEVA ON/OFF, PN16, Kvs 5, female threaded G1", Temp. 1 - 110°C
VVP45.10-0.25 2-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 0.25, threaded G1/2", 1 - 110°C
VVP45.10-0.4 2-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 0.4, threaded G1/2", 1 - 110°C
VVP45.10-0.63 2-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 0.63, threaded G1/2", 1 - 110°C
VVP45.10-1 2-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 1, threaded G1/2", 1 - 110°C
VVP45.10-1.6 2-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 1.6, threaded G1/2", 1 - 110°C
VVP45.15-2.5 2-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 2.5, threaded G3/4", 1 - 110°C
VVP45.20-4 2-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 4, threaded G1", 1 - 110°C
VVP45.25-10 2-port control valve, PN16, Kvs 10, threaded G1", 1 - 110°C
VVP45.25-6.3 2-port control valve, PN16, Kvs 6.3, threaded G1", 1 - 110°C
VVP45.32-16 2-port control valve, PN16, Kvs 16, threaded G5/4", 1 - 110°C
VVP45.40-25 2-port control valve, PN16, Kvs 25, threaded G1 1/2", 1 - 110°C
VVP47.10-0.25 2-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 0.25, threaded G1/2", 1 - 110°C
VVP47.10-0.4 2-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 0.4, threaded G1/2", 1 - 110°C
VVP47.10-0.63 2-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 0.63, threaded G1/2", 1 - 110°C
VVP47.10-1 2-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 1, threaded G1/2", 1 - 110°C
VVP47.10-1.6 2-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 1.6, threaded G1/2", 1 - 110°C
VVP47.15-2.5 2-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 2.5, threaded G3/4", 1 - 110°C
VVP47.20-4 2-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 4, threaded G1", 1 - 110°C
VXF22.100-160 3-Port valve PN6 with flanges DN100
VXF22.25-10 3-Port valve PN6 with flanges DN25
VXF22.25-2.5 3-Port valve PN6 with flanges DN25
VXF22.25-4 3-Port valve PN6 with flanges DN25
VXF22.25-6.3 3-Port valve PN6 with flanges DN25
VXF22.40-16 3-Port valve PN6 with flanges DN40
VXF22.40-25 3-Port valve PN6 with flanges DN40
VXF22.50-40 3-Port valve PN6 with flanges DN50
VXF22.65-63 3-Port valve PN6 with flanges DN65
VXF22.80-100 3-Port valve PN6 with flanges DN80
VXF32.100-160 3-Port valve PN10 with flanges DN100
VXF32.125-250 3-Port valve PN10 with flanges DN125
VXF32.150-400 3-Port valve PN10 with flanges DN150
VXF32.15-2.5 3-Port valve PN10 with flanges DN15
VXF32.15-4 3-Port valve PN10 with flanges DN15
VXF32.25-10 3-Port valve PN10 with flanges DN25
VXF32.25-6.3 3-Port valve PN10 with flanges DN25
VXF32.40-16 3-Port valve PN10 with flanges DN40
VXF32.40-25 3-Port valve PN10 with flanges DN40
VXF32.50-40 3-Port valve PN10 with flanges DN50
VXF32.65-63 3-Port valve PN10 with flanges DN65
VXF32.80-100 3-Port valve PN10 with flanges DN80
VXF42.100-125 3-Port valve PN16 with flanges DN100
VXF42.100-160 3-Port valve PN16 with flanges DN100
VXF42.125-200 3-Port valve PN16 with flanges DN125
VXF42.125-250 3-Port valve PN16 with flanges DN125
VXF42.150-315 3-Port valve PN16 with flanges DN150
VXF42.15-1.6 3-Port valve PN16 with flanges DN15
VXF42.15-2.5 3-Port valve PN16 with flanges DN15
VXF42.15-4 3-Port valve PN16 with flanges DN15
VXF42.25-10 3-Port valve PN16 with flanges DN25
VXF42.25-6.3 3-Port valve PN16 with flanges DN25
VXF42.40-16 3-Port valve PN16 with flanges DN40
VXF42.40-25 3-Port valve PN16 with flanges DN40
VXF42.50-31.5 3-Port valve PN16 with flanges DN50
VXF42.50-40 3-Port valve PN16 with flanges DN50
VXF42.65-50 3-Port valve PN16 with flanges DN65
VXF42.65-63 3-Port valve PN16 with flanges DN65
VXF42.80-100 3-Port valve PN16 with flanges DN80
VXF42.80-80 3-Port valve PN16 with flanges DN80
VXF43.100-160 3-Port valve PN16 with flanges DN100
VXF43.125-250 3-Port valve PN16 with flanges DN125
VXF43.150-400 3-Port valve PN16 with flanges DN150
VXF43.65-63 3-Port valve PN16 with flanges DN65
VXF43.80-100 3-Port valve PN16 with flanges DN80
VXF53.100-160 3-Port valve PN25 with flanges DN100
VXF53.125-250 3-Port valve PN25 with flanges DN125
VXF53.150-400 3-Port valve PN25 with flanges DN150
VXF53.15-1.6 3-Port valve PN25/16 with flanges DN15
VXF53.15-2.5 3-Port valve PN25/16 with flanges DN15
VXF53.15-4 3-Port valve PN25/16 with flanges DN15
VXF53.20-6.3 3-Port valve PN25/16 with flanges DN20
VXF53.25-10 3-Port valve PN25/16 with flanges DN25
VXF53.25-6.3 3-Port valve PN25/16 with flanges DN25
VXF53.32-16 3-Port valve PN25/16 with flanges DN32
VXF53.40-16 3-Port valve PN25/16 with flanges DN40
VXF53.40-25 3-Port valve PN25/16 with flanges DN40
VXF53.50-40 3-Port valve PN25/16 with flanges DN50
VXF53.65-63 3-Port valve PN25 with flanges DN65
VXF53.80-100 3-Port valve PN25 with flanges DN80
VXF61.142 3-port control valve PN40, DN15, kvs 1.9, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VXF61.15 3-port control valve PN40, DN15, kvs 3.0, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VXF61.152 3-port control valve PN40, DN15, kvs 3.0, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VXF61.24 3-port control valve PN40, DN25, kvs 5.0, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VXF61.242 3-port control valve PN40, DN25, kvs 5.0, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VXF61.25 3-port control valve PN40, DN25, kvs 7.5, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VXF61.252 3-port control valve PN40, DN25, kvs 7.5, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VXF61.39 3-port control valve PN40, DN40, kvs 12, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VXF61.392 3-port control valve PN40, DN40, kvs 12, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VXF61.40 3-port control valve PN40, DN40, kvs 19, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VXF61.402 3-port control valve PN40, DN40, kvs 19, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VXF61.50 3-port control valve PN40, DN50, kvs 31, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VXF61.502 3-port control valve PN40, DN50, kvs 31, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VXF61.65 3-port control valve PN40, DN65, kvs 49, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VXF61.652 3-port control valve PN40, DN65, kvs 49, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VXF61.80 3-port control valve PN40, DN80, kvs 78, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VXF61.802 3-port control valve PN40, DN80, kvs 78, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VXF61.90 3-port contr valve PN40, DN100, kvs 124, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VXF61.902 3-port contr valve PN40, DN100, kvs 124, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VXF61.91 3-port contr valve PN40, DN125, kvs 200, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VXF61.912 3-port contr valve PN40, DN125, kvs 200, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VXF61.92 3-port contr valve PN40, DN150, kvs 300, flanged,  Temp. -25°C - +220°C
VXF61.922 3-port contr valve PN40, DN150, kvs 300, flanged,  Temp. -25°C - +350°C
VXG41.1301 3-port control valve PN16, DN15, kvs 1.6, ext. thread, -25°C - 150°C, Tight-Bypass
VXG41.1401 3-port control valve PN16, DN15, kvs 2.5, ext. thread, -25°C - 150°C, Tight-Bypass
VXG41.15 3-port control valve PN16, DN15, kvs 4.0, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C
VXG41.1501 3-port control valve PN16, DN15, kvs 4.0, ext. thread, -25°C - 150°C, Tight-Bypass
VXG41.20 3-port control valve PN16, DN20, kvs 6.3, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C
VXG41.2001 3-port control valve PN16, DN20, kvs 6.3, ext. thread, -25°C - 150°C, Tight-Bypass
VXG41.25 3-port control valve PN16, DN25, kvs 10, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C
VXG41.2501 3-port control valve PN16, DN25, kvs 10, ext. thread, -25°C - 150°C, Tight-Bypass
VXG41.32 3-port control valve PN16, DN32, kvs 16, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C
VXG41.3201 3-port control valve PN16, DN32, kvs 16, ext. thread, -25°C - 150°C, Tight-Bypass
VXG41.40 3-port control valve PN16, DN40, kvs 25, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C
VXG41.4001 3-port control valve PN16, DN40, kvs 25, ext. thread, -25°C - 150°C, Tight-Bypass
VXG41.50 3-port control valve PN16, DN50, kvs 40, ext. thread, Temp. -25°C - + 150°C
VXG41.5001 3-port control valve PN16, DN50, kvs 40, ext. thread, -25°C - 150°C, Tight-Bypass
VXG44.15-0.25 3-port contr valve PN16, DN15, kvs 0.25, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C
VXG44.15-0.4 3-port control valve PN16, DN15, kvs 0.4, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C
VXG44.15-0.63 3-port contr valve PN16, DN15, kvs 0.63, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C
VXG44.15-1 3-port control valve PN16, DN15, kvs 1, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C
VXG44.15-1.6 3-port control valve PN16, DN15, kvs 1.6, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C
VXG44.15-2.5 3-port control valve PN16, DN15, kvs 2.5, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C
VXG44.15-4 3-port control valve PN16, DN15, kvs 4, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C
VXG44.20-6.3 3-port control valve PN16, DN20, kvs 6.3, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C
VXG44.25-10 3-port control valve PN16, DN25, kvs 10, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C
VXG44.32-16 3-port control valve PN16, DN32, kvs 16, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C
VXG44.40-25 3-port control valve PN16, DN40, kvs 25, ext. thread, Temp. 1°C - 120°C
VXI46.15 3-port valve TEVA ON/OFF, PN16, Kvs 3, female threaded G1/2", Temp. 1 - 110°C
VXI46.20 3-port valve TEVA ON/OFF, PN16, Kvs 3.5, female threaded G3/4", Temp. 1 - 110°C
VXI46.25 3-port valve TEVA ON/OFF, PN16, Kvs 5, female threaded G1", Temp. 1 - 110°C
VXP45.10-0.25 3-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 0.25, threaded G1/2", 1 - 110°C
VXP45.10-0.4 3-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 0.4, threaded G1/2", 1 - 110°C
VXP45.10-0.63 3-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 0.63, threaded G1/2", 1 - 110°C
VXP45.10-1 3-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 1, threaded G1/2", 1 - 110°C
VXP45.10-1.6 3-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 1.6, threaded G1/2", 1 - 110°C
VXP45.15-2.5 3-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 2.5, threaded G3/4", 1 - 110°C
VXP45.20-4 3-port valve TEVA EL, PN16, Kvs 4, threaded G1", 1 - 110°C
VXP45.25-10 3-port control valve, PN16, Kvs 10, threaded G1", 1 - 110°C
VXP45.25-6.3 3-port control valve, PN16, Kvs 6.3, threaded G1", 1 - 110°C
VXP45.32-16 3-port control valve, PN16, Kvs 16, threaded G5/4", 1 - 110°C
VXP45.40-25 3-port control valve, PN16, Kvs 25, threaded G1 1/2", 1 - 110°C
VXP47.10-0.25 3-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 0.25, threaded G1/2", 1 - 110°C
VXP47.10-0.4 3-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 0.4, threaded G1/2", 1 - 110°C
VXP47.10-0.63 3-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 0.63, threaded G1/2", 1 - 110°C
VXP47.10-1 3-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 1, threaded G1/2", 1 - 110°C
VXP47.10-1.6 3-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 1.6, threaded G1/2", 1 - 110°C
VXP47.15-2.5 3-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 2.5, threaded G3/4", 1 - 110°C
VXP47.20-4 3-port valve TEVA SL, PN16, Kvs 4, threaded G1", 1 - 110°C
ZM200/A Housing, valve. 0..10VDC. IP31. 120 w.
WZT-K1 Ball valve 1" for sensor M10x1, L=28mm, 130°C
WZT-K12 Ball valve 1/2" for sensor M10x1, L=28mm, 130°C
WZT-K34 Ball valve 3/4" for sensor M10x1, L=28mm, 130°C

جهت استعلام قیمت و موجودی، کد کالا را به این شماره پیامک بفرمایید.


telegram.me/KhavaranBT

khavaran.bt@gmail.com

09153207750