کلیه تجهیزات زیمنس درهوشمندسازی ساختمان > لیست کامل تجهیزات زیمنس درهوشمند سازی > لیست کامل تجهیزات کنترلی اتاقی زیمنس

لیست کامل تجهیزات کنترلی اتاقی زیمنس

ارسال به دوست

لیست کامل تجهیزات کنترلی اتاقی زیمنس

HomeControl for Room Automation - Building Technologies

QAW20 Room unit
QAW70-A Room unit digital
RAV11.1 Room temperature controller, with analogue time switch
RAV11.7 Room temperature controller, with analogue time switch
QAA50.110/101 Room unit
QAA75.611/101 Room unit heating circuit
AGP2S.02G/109 Connection terminal, color blue, Room unit (PPS)
QAA70 Room sensor                             , PPS
QAA88.3/ALG Room unit with display
QAW740 Synco700 Room Unit, with Knx bus connection
QAX30.1 Room unit with PPS2
QAX31.1 Room unit with PPS2, setpoint
QAX32.1 Room unit with PPS2, setpoint, mode switch
QAX33.1 Room unit with PPS2, setpoint, mode & fan speed switch
QAX34.1 Room unit with PPS2, setpoint, LCD, mode & fan speed switch
QAX34.3 Room unit- tool with PPS2, setpoint, LCD, mode & fan speed switch
QAX50.5/C000 Room unit LonWorks
QAX51.5/C000 Room unit LonWorks
QAX84.1/PPS2 Room unit flush mounted
QAX91.1 Wireless room unit, temperature & setpoint
QAX95.4 EnOcean Room Unit
QAX96.4 QAX96.4 Wireless and batteryless roomuni
QAX97.4 QAX97.4 Wireless and batteryless room un
QAX98.4 QAX98.4 Wireless and batteryless room un
QMX3.P02 QMX3.P02  Wall mounted room operating unit
QMX3.P30 QMX3.P30  Wall mounted room temperature senSor
QMX3.P34 QMX3.P34  Wal lmounted room operating unit
QMX3.P37 QMX3.P37  Wal lmounted room operating unit
QMX3.P70 QMX3.P70  Wall mounted room multi sensor T/H/AQ
QMX3.P74 QMX3.P74  Wall mounted room operating unit
RAA11 Room thermostat electromech.
RAA21 Room thermostat electromech.
RAA31 Room thermostat electromech.
RAA31.26 Room thermostat electromech.
RAA41 Room thermostat electromech.
RAB11 Room thermostat electromech.
RAB11.1 Room thermostat electromech.
RAB21 Room thermostat electromech.
RAB21.1 Room thermostat electromech.
RAB31 Room thermostat electromech.
RAB31.1 Room thermostat electromech.
RCC10 Room thermostat, 2 pipe auto c/o
RCC20 Room thermostat, 2 pipe auto c/o
RCC30 Room thermostat, 4 pipe 
RCU10 Room thermostat, with setpoint knob
RCU15 Room thermostat, with setpoint knob
RCU50.2 Room thermostat, VAV
RDD100 RDD100  Room Thermostat, AC230V
RDD100.1 RDD100.1  Room Thermostat, 3V
RDD100.1DHW RDD100.1DHW Room Thermostat DHW, 3V
RDD100.1RF RDD100.RF  Room Thermost. transmitter 3V
RDD100.1RFS RDD100.1RFS Room Thermostat RF Set
RDD310/EH Electric Heating Room Thermostat, 16A
RDE100 RDE100 Room Thermostat, AC230V
RDE100.1 RDE100.1 Room Thermostat, 3V
RDE100.1DHW RDE100.1DHW Room Thermostat DHW, 3V
RDE100.1RF RDE100.1RF  Room Thermost. Transm. 3V
RDE100.1RFS RDE100.1RFS Room Thermostat RF Set
RDE410 Room temperature controller for heating<br>system
RDF110 Room temp. Controller, w/o timeswitch, 2 pipe auto c/o
RDF110.2 Room controller
RDF300 Semi flush room temp. controller, without backlit LCD
RDF300.02 Semi flush room temp controller, with backlit LCD
RDF301 KNX-communicative Room temperature controller, with LCD display
RDF301.50 KNX-communicative Room temperatureco, with LCD display + push buttons
RDF301.50H KNX- Hotel Room FCU temp controller, with LCD display + DND & MUR buttons
RDF302 Modbus-communicative Room temperature
RDF310.2/MM Room temperature controller
RDF340 Semi flush room temp controller, with backlit LCD
RDF410.21 Semi flush room temp controller, with LCD and time switch & IR
RDF600 RDF600 Room Controller
RDF600KN RDF600KN KNX Room Controller
RDF600T RDF600T Room Controller
RDF800KN RDF800KN KNX room temp Controller
RDG100KN Room temperature controller KNX
RDG100T/H Room temperature controller with timer
RDG110U Room Thermostat
RDG160KN Room temperature controller KNX
RDG160T Room Thermostat
RDG400KN Room temperature controller VAV KNX
RDH10 Room Controller                         
RDH10RF/SET Room controller set, wireless           
RDJ10 Room Controller                         
RDJ10RF/SET Room controller set, wireless           
RDU340 Semi flush room temp controller, with LCD display
RDU341 Room temperature controller VAV KNX, with LCD display
REV13 Room Thermostat heating, with 24 hr time switch
REV24 Room Thermostat htg or clg, with 7 day time switch
REV24RF/SET Room Thermostat htg or clg, with 7 day t/switch & RF unit
RXB21.1/FC-10 Room Controller
RXB21.1/FC-11 Room Controller
RXB22.1/FC-12 Room Controller
RXC10.5/00010 Room controller
RXL21.1/FC-10 Room Controller
RXL21.1/FC-11 Room Controller
RXL22.1/FC-12 Room Controller
QAA2010 Room temperature sensor / PT100, range 0 to 50
QAA2012 Room temperature sensor / PT1000, range 0 to 50
QAA2030 Room temperature sensor / NTC10k, range 0 to 50
QAA2061 Room temperature sensor / 0-10V, range 0 to 50
QAA2061D Room Temperature Sensor 0-10V, range 0 to 50 + display
QAA2071 Room temperature sensor / 4-20mA, range 0 to 50
QAA24 Room temperature sensor / Ni1000, range 0...50°C
QAA25 Room temp sensor  + adjuster/ Ni1000, range 5...35°C
QAA26 Room temp sensor  + adjuster/ Ni1000, range 5...30°C
QAA27 Room temp sensor  + adjuster/ Ni1000, range 0 to 50
QAA32 Room temperature sensor / NTC10k, range -50 to 40
QAA64 Vandalproof room temp.detector, Ni1000 range 0 to 50
QFA1000 Room hygrostat                          , range 30…90%rh
QFA1001 Room hygrostat withsetpoint adj.               , range 30…90%rh
QFA2000 Room humidity sensor / 0-10V, range 0…95%rh
QFA2001 Room sensor humidity 4-20mA
QFA2020 Room temp/hum sensor , range 0…50 C/ 0…95%rh
QFA2060 Room temp/hum sensor , range select / 0…95%rh
QFA2060D Room temp/hum sensor with display, range select / 0…95%rh
QFA2071 Room sensor Hum / Temp 4-20mA
QFA3100 HQ room humidity sensor / 0-10V, range 0…100%rh
QFA3101 HQ room humidity sensor / 4-20mA, range 0…100%rh
QFA3160 HQ room temp/hum sensor , range select / 0…100%rh
QFA3160D HQ room temp/hum sensor with display, range select / 0…100%rh
QFA3171 HQ room temp/hum sensor , range select / 0…100%rh
QFA3171D room H/ T sensor/ 4-20 mA/ Display
QFA4160 Cert room temp/hum sensor , range select / 0…100%rh
QFA4160D Cert room temp/hum sensor with display, range select / 0…100%rh
QFA4171 Cert room temp/hum sensor , range select / 0…100%rh
QPA1000 Room sensor VOC
QPA2000 Room airquality CO2 sensor / 0-10V
QPA2002 Room airquality CO2+VOC sensor / 0-10V /
QPA2002D Room Air Quality CO2/VOC, with LCD display
QPA2060 Room Temperature and CO2
QPA2060D Room Temperature and CO2, with LCD display
QPA2062 Room Temperature, CO2 and Humidity
QPA2062D Room Temperature, CO2 and Humidity, with LCD display
QPA2080 Room sensor CO2 / T passiv
QPA2080D Room sensor CO2 / T passiv
QPA84 Room VOC stat / relay
RLA162 Room temperature controller, htg and/or clg
TRG2 Room thermostat, range -5...50°C
TRG22 Room thermostat, range -5...50°C

جهت استعلام قیمت و موجودی، کد کالا را به این شماره پیامک فرمایید.

telegram.me/KhavaranBT

khavaran.bt@gmail.com

09153207750