کنترل تاسیسات زیمنس > شیرآلات و محرک زیمنس > Siemens Control Actuators list

Siemens Control Actuators list

ارسال به دوست

 

1-   محرک ها برای محیط های HVAC مرکزی

1-1          محرک شیر زیمنس برای شیرهایی با گام حرکت ، 20/40 mm

SAX…

الکتروموتوری

SQX…

الکتروموتوری

SKD…

الکتروهیدرولیک

SKB…

الکتروهیدرولیک

SKC…

الکتروهیدرولیک

1-2          محرک شیر زیمنس برای شیرهایی با گام حرکت ، 5.5 mm

SQS…

الکتروموتوری

SSC…

الکتروموتوری کوچک

1-3          محرک شیر زیمنس برای شیرهای Combi

SSD…

الکتروموتوری کوچک

SQD…

الکتروموتوری

1-4          محرک  های شیر زیمنس چرخشی برای شیرهای توپی

GQD…9A

الکتروموتوری

GDB…9E

الکتروموتوری

GMA…9E

الکتروموتوری

GLB…9E

الکتروموتوری

1-5          محرک شیر زیمنس برای شیرهای لغزشی و پروانه ای

SQK…

الکتروموتوری چرخشی

SQL…

الکتروموتوری چرخشی

SQL36…

الکتروموتوری چرخشی

2-   محرک برای کاربردهای اتاقی و Zone ها

                  2-1    محرک شیر زیمنس شیرهای Zone با گام حرکت ،  2.5 mm

SFA21…

الکتروموتوری با فنر برگشت

SFA71…

الکتروموتوری با فنر برگشت

STA21…

حرارتی

STA71…

حرارتی

STA72…

حرارتی

STS61…

حرارتی

                  2-2    محرک شیر زیمنس شیرهای کوچک با گام حرکت ،  2.5 mm

STP21…

حرارتی

STP71…

حرارتی

STP72…

حرارتی

SFP21…

الکتروموتوری با فنر برگشت

SFP71…

الکتروموتوری با فنر برگشت

SSP…

الکتروموتوری کوچک

                  2-3    محرک شیر زیمنس شیرهای کوچک با گام حرکت ،  5.5 mm

SSB…

الکتروموتوری کوچک

                  2-4    محرک شیر زیمنس  شیرهای Combi با گام حرکت ،  5 mm

SSD…

الکتروموتوری کوچک

                  2-5    محرک شیر زیمنس برای شیرهای رادیاتوری

SSA…

الکتروموتوری کوچک

STA21…

حرارتی

STA71…

حرارتی

STA72…

حرارتی

STS61…

حرارتی

                  2-6    محرک شیر زیمنس ترموستاتی برای شیرهای رادیاتوری 

RTN…

ترموستاتیک