کنترل تاسیسات زیمنس > ترموستات های دیگر زیمنس > Detection, limitation and control devices

Detection, limitation and control devices

ارسال به دوست

 


ترموستات های زیمنس در محدودیت گذاری و کنترل

QAF63

سنسور های ضدیخزدگی زیمنس برای استفاده در سمت هوا

QAF64

سنسور های ضدیخزدگی زیمنس برای استفاده در سمت هوا

QAF81

سنسور های ضدیخزدگی زیمنس برای استفاده در سمت هوا

RAK-ST

سنسور های محدود کننده دما زیمنس 

RAK-TB

ترموستات  ضدیخزدگی زیمنس

RAK-TR

سنسور های محدود کننده تسمه ای دما زیمنس 

RAK-TW

ترموستات  ضدیخزدگی زیمنس

RAM-TR

سنسور های محدود کننده تسمه ای دما زیمنس 

RAM-TW

تسنسور های محدود کننده تسمه ای دما زیمنس 

ترموستات های متنوع

RYT

ترموستات های تغییر فصل زیمنس برای تغییر حالت زمستان/تابستان

TKM

ترموستات های محافظت از آتش زیمنس برای داکت های هوا

TRG

ترموستات های اتاقی یک یا دو مرحله ای