کنترل تاسیسات زیمنس > سنسورهای زیمنس
  نام محصول توضیحات
1 Temperature sensors سنسورهای دمایی زیمنس (کانالی - مستغرق -کابلی - محیطی)
2 Humidity and temperature sensors سنسورهای رطوبت و گرما زیمنس(کانالی - محیطی)
3 Pressure sensors سنسورهای اختلاف فشارزیمنس (مایعات - گاز)
4 Flow sensors سنسورهای گذر و جریان زیمنس
5 Indoor air quality sensors سنسورهای کیفیت هوا زیمنس (co2 + دما + رطوبت)