کنترل تاسیسات زیمنس > محرک های دمپرهای زیمنس
  نام محصول توضیحات
1 GBB...1 - GIB...1 دمپر موتور های چرخشی زیمنس با قدرت 25 - 35 نیوتن
2 GCA...1 دمپر موتور های چرخشی زیمنس با فنر برگشت قدرت 18 نیوتن
3 GDB...1 - GLB...1 - GSF...1 دمپر موتور های چرخشی زیمنس با قدرت 2 - 10 نیوتن
4 GEB...1 دمپر موتور های چرخشی زیمنس با قدرت 15 نیوتن
5 GMA...1 دمپر موتور های چرخشی زیمنس با فنر برگشت قدرت 7 نیوتن
6 GQD...1 دمپر موتور های چرخشی زیمنس با قدرت 2 نیوتن
7 GSD...1 دمپر موتور های چرخشی زیمنس با قدرت 2 نیوتن
8 GBB...2 دمپر موتور های خطی زیمنس با قدرت 550 نیوتن
9 GDB...2 - GLB...2 دمپر موتور های خطی زیمنس با قدرت 125-250 نیوتن
10 GEB...2 دمپر موتور های خطی زیمنس با قدرت 400 نیوتن
11 GHD131.2E دمپر موتور های خطی زیمنس با قدرت 150 نیوتن
12 ASV181.1E/3 دمپر موتور ماژولار زیمنس مخصوص VAV با عملکرد 3 حالته
13 GlB181.1E/3 , GDB181.1E/3 دمپر موتور ماژولار زیمنس مخصوص VAV با قدرت 5-10 نیوتن
14 GGA126.1E , GGA326.1E دمپر موتور های ضد حریق زیمنس با فنر برگشت با قدرت 18 نیوتن
15 GNA126.1E , GNA326.1E دمپر موتور های ضد حریق زیمنس با فنر برگشت با قدرت 7 نیوتن
16 Belimo's Product - Gruner's Product - Joventa's Product دمپر موتور معادل زیمنس برندهای بلیمو - جونتا - گرونر