کنترل تاسیسات زیمنس > ترموستات های اتاقی زیمنس
  نام محصول توضیحات
1 Heat. ONLY / Cool. ONLY لیست ترموستات های اتاقی زیمنس فقط برای سرما یا فقط برای گرما
2 (Heating OR Cooling (with changeover لیست ترموستات های اتاقی زیمنس برای سرما یا برای گرما با تغییر فصل
3 (Heating AND Cooling (e.g. 4-pipe لیست ترموستات های اتاقی زیمنس برای سرما و برای گرما(به عنوان مثال 4 لوله)
4 RAA11 ترموستات اتاقی RAA11 زیمنس برای فقط گرما یا فقط سرما
5 RAA21 ترموستات های سریRAA21 زیمنس برای فقط گرما یا فقط سرما
6 RAA31 ترموستات های اتاقی سریRAA31 زیمنس برای فقط گرما یا فقط سرما
7 RAA41 ترموستات های اتاقی سریRAA41 زیمنس برای فقط گرما یا فقط سرما
8 RAB11 ترموستات های اتاقی سریRAB11 زیمنس برای فن کویل های 2 خط لوله
9 RAB21 ترموستات های اتاقی سریRAB21 زیمنس برای فن کویل های 2 خط لوله
10 RAB31 ترموستات های اتاقی سریRAB31 زیمنس برای فن کویل های4 خط لوله
11 RAB40.1 ترموستات اتاقی RAB40.1 زیمنس برای فن کویل و تهویه کننده های هوا
12 RAB90 تنظیم کننده سرعت فن زیمنس مدل RAB90
13 RAV11 ترموستات های اتاقی سریRAV11 زیمنس قابل تنظیم زمان 24 ساعته یا هفتگی
14 RCC10 ترموستات های اتاقی سریRCC10 زیمنس برای فن کویل های 2 خط لوله
15 RCC20 ترموستات اتاقی RCC20 زیمنس برای فن کویل های 2 خط لوله وهیتر های برقی
16 RCC30 ترموستات اتاقیRCC30 زیمنس برای فن کویل های 4 خط لوله
17 RC50.1 ترموستات اتاقی RCC50.1 زیمنس برای فن کویل های 2خط لوله
18 RCC60.1 ترموستات اتاقی RCC60.1 زیمنس برای فن کویل های 2خط لوله
19 RCU10 ترموستات های اتاقی سری RCU10 زیمنس برای سیستم های سرمایش و گرمایش
20 RCU15 ترموستات های اتاقی سری RCU15 زیمنس برای سیستم های سرمایش و گرمایش
21 RCU20 ترموستات های اتاقی سری RCU20 زیمنس برای سیستم های سرمایش و گرمایش
22 RCU50 ترموستات های اتاقی سری RCU50زیمنس برای سیستم های VAV و CAV
23 RDD10 ترموستات های اتاقی سری RDD10 زیمنس با صفحه نمایش برای سیستم های گرمایش
24 RDD10.1DHW ترموستات اتاقی RDD10.1DHW با کنترل آب گرم مصرفی DHW در سیستم های گرمایشی
25 RDE10 ترموستات های اتاقی سری RDE10 زیمنس بهمراه صفحه نمایش و زمانبندی 7 روزه برای سیستم های گرمایشی
26 RDE10.1DHW ترموستات اتاقی RDE10.1DHW با کنترل آب گرم مصرفی DHW و زمان بندی 7 روزه در سیستم های گرمایشی