کنترل تاسیسات زیمنس > ترموستات های دیگر زیمنس
  نام محصول توضیحات
1 Detection, limitation and control devices تجهیزات کنترل محدودیت زیمنس در تاسیسات
2 QAF63 سنسور های ضدیخزدگی زیمنس برای استفاده در سمت هوا
3 QAF64 سنسور های ضدیخزدگی زیمنس برای استفاده در سمت هوا
4 QAF81 سنسور های ضدیخزدگی سیمی زیمنس برای استفاده در سمت هوا
5 RAK-ST سنسور های محدود کننده دما زیمنس
6 RAK-TB ترموستات ضدیخزدگی زیمنس
7 RAK-TR سنسور های محدود کننده تسمه ای دما زیمنس
8 RAK-TW ترموستات ضدیخزدگی زیمنس
9 RAM-TR سنسور های محدود کننده تسمه ای دما زیمنس
10 TKM2 ترموستات های محافظت از آتش زیمنس برای داکت های هوا