کنترل تاسیسات زیمنس > تنظیم کننده های الکتریکی زیمنس
  نام محصول توضیحات
1 Variable speed drive تنظیم کننده های سرعت متغییر زیمنس (اینرتور زیمنس)