اتوماسیون خانگی زیمنس > کنترل تهویه در اتوماسیون خانگی زیمنس
  نام محصول توضیحات
1 Ventilation plant تهویه مطبوع در اتوماسیون خانگی زیمنس
2 Night cooling کنترل هوا در شب در اتوماسیون خانگی زیمنس
3 Integration of exhaust hood کنترل تهویه و هود آشپزخانه دراتوماسیون زیمنس