اتوماسیون خانگی زیمنس > کنترل امنیت در اتوماسیون خانگی زیمنس
  نام محصول توضیحات
1 Smoke detector تشخیص دود در اتوماسیون خانگی زیمنس
2 Window switch کنترل پنجره در اتوماسیون خانگی زیمنس
3 Door switch کنترل درب ها در اتوماسیون خانگی زیمنس