اتوماسیون خانگی زیمنس > کنترل نور محیط در اتوماسیون خانگی زیمنس
  نام محصول توضیحات
1 Switching and dimming lights انتخاب و کنترل سطح روشنایی در اتوماسیون خانگی زیمنس
2 Raising and lowering blinds کنترل پرده ها در اتوماسیون خانگی زیمنس
3 (Combinations of lights and blinds (programmable scen سناریوهای قابل برنامه ریزی برای نورمحیط در اتوماسیون خانگی زیمنس